JodoKoryu

"Koryu" significa literalmente "estilo antigo", porém, ao contrário do Iaido em que haviam centenas de estilos, no Jodo, com excepção de um ou dois estilos de bastão mais obscuros, só se conhece o estilo Shinto Muso Ryu, originado por Muso Gonnosuke Katsuyoshi. Ao longo dos séculos este estilo tem sofrido várias evoluções e tem agrupado técnicas de outras armas como por exemplo o bastão pequeno (tanjo), a foice e corrente (kusari gama), o jutte, ou até técnicas para imobilizar o adversário com recurso a cordas.

No século XX, a principal figura do Jodo foi o mestre Shimizu Takaji, que promoveu várias alterações nesta arte marcial, como por exemplo a inclusão do kihon, ou a inclusão de algumas séries no curriculum de koryu (por exemplo, Gohon no Midare).

As formas de Shinto Muso Ryu, e dos restantes estilos de outras armas que foram sendo incorporados neste estilo, são as seguintes:


 
Nível Omote

1. Tachi Otoshi
2. Tsuba Wari
3. Tsuki Zue
4. Hissage (com kodachi)
5. Sakan
6. Ukan
7. Kasumi
8. Monomi
9. Kasa no Shita
10. Ichi Rei
11. Neya no Uchi
12. Hoso Michi

Nível Chudan

1. Ichi Riki
2. Oshi Zume
3. Midare Dome
4. Ushiro Zue (duas variantes: zen e go)
5. Taisha
6. Kengome (com duas espadas - nito)
7. Kiri Kake
8. Shin Shin
9. Rai Uchi
10. Yokogiri Dome
11. Harai Dome
12. Seigan


 
Ran Ai

1. Ran Ai (com odachi)
2. Ran Ai (com kodachi)

Nível Kage

1. Tachi Otoshi
2. Tsuba Wari
3. Tsuki Zue
4. Hissage (com kodachi)
5. Sakan
6. Ukan
7. Kasumi
8. Monomi
9. Kasa no Shita
10. Ichi Rei
11. Neya no Uchi
12. Hoso Michi


 
Nível Samidare

1. Ichi Monji
2. Ju Monji
3. Kodachi Otochi
4. Mijin (duas variantes: zen e go)
5. Gan Tsubushi

Nível Gohon no Midare

1. Tachi Otoshi no Midare
2. Sakan no Midare
3. Kengome no Midare
4. Kasumi no Midare
5. Shamen no Midare


 
Nível Okuden

1. Sengachi
2. Tsukidashi
3. Uchitsuke
4. Kotedome
5. Hikitsuke
6. Kotegarami
7. Jutte
8. Mikaeri
9. Aun
10. Uchiwake
11. Suigetsu
12. Sayudome

Nível Gokui

(formas secretas, só ensinadas a quem possui Menkyo Kaiden)

1. Yamiuchi
2. Yumemakura
3. Murakumo
4. Inazuma
5. Dobo


 
Uchida Ryu Tanjojutsu

1. Kote Uchi (Sa)
2. Kote Uchi (Yu)
3. Sutemi
4. Kuri Tsuke
5. Uchiro Zue
6. Suigetsu (Sa)
7. Suigetsu (Yu)
8. Shamen (Sa)
9. Shamen (Yu)
10. Kobushi Kudaki
11. Sune Kudaki
12. Irimi

Shinto Ryu Kenjutsu

1. Ai Suri
2. Ai Suri
3. Ju
4. Chibarai
5. Sarin
6. Uke Nagashi
7. Nito Ai
8. Suri Komi
9. Inchu
10. Uke Kaeshi
11. Miuki Dome
12. Tsuki Dashi


 
Isshin Ryu Kusarigamajutsu

Níveis Omote e Ura:

1. Ishiki
2. Soemi
3. Hagaeshi
4. Mugan
5. Jumonji
6. Furikomi (Zen)
7. Furikomi (Go)
8. Suri Komi
9. Tatsumi no Maki (ou Maki Otoshi)
10. Midokorozume
11. Ukibune (ou Ukifune)
12. Sodegarami

Isshin Ryu Kusarigamajutsu

Nível Oku:

1. Mae
2. Ushiro
3. Hidari
4. Migi
5. Yariai (Jo)
6. Yariai (Ge)


 
Ittasu Ryu Hojojutsu

Nível Chu:

1. Hishi Haya Nawa
2. Hishi Nawa
3. Jumonji Nawa
4. Bajo Hagai Tsuke Nawa
5. Tombo Nawa
6. Shin Futae Hishi Nawa
7. Shin Kiko Nawa
8. Yagura Hishi Nawa

Ittasu Ryu Hojojutsu

Nível Jo:

1. Jumonji Haya Nawa
2. Jumonji Nawa
3. Futae Hishi Nawa
4. Kiko Nawa
5. Age Maki Nawa
6. Shin Hagai Tsuke Nawa
7. Munawari Hitoe Hishi Nawa
8. Kiri Nawa

 
Ikkaku Ryu Juttejutsu

1. Uken
2. Saken
3. Zanken
4. Keageken
5. Ichiranken
6. Irimiken
7. Ippuken
8. Meateken
9. Utoken
10. Gorinken
11. Isseiken
12. Kasumiken